18:31:24

Data si locul nasterii: 22 decembrie 1963, Gherla, Cluj;
Educatie: buna, foarte buna, 7 ani de acasa în principal, restul nu conteaza;
Cariera: fulminanta în media si protectia mediului;
Recunoastere: internationala;
Realizari: Honorius ; Silvius ; Maximus ; Eduard Gabriel

Silviu Prigoana
Proiect de lege privind exercitarea activităţilor cu caracter sexual autorizate PDF Imprimare Email

Expunerea de motive

 

Prostituţia există. Problemă a societăţii, cu valenţe complexe prin dificultatea abordării faţă de sensibilitatea comunităţii, prostituţia reprezintă un subiect puţin atrăgător şi controversat din punct de vedere politic.

Socotită, rând pe rând, cea mai veche profesie, decădere morală, racilă socială sau sursă de profit, prostituţia rămâne una dintre realităţile societăţii contemporane. 
România nu face excepţie, cu atât mai mult cu cât traversăm o perioadă de neajunsuri economice, neîmpliniri sociale sau frustrări personale.

Faţă de fenomenul prostituţiei, politicile statelor nu indică abordări unitare, într-o încercare de sistematizare fiind relevate următoarele trei abordări:
Regimul prohibitiv, conform căruia prostituţia este interzisă şi incriminată.Regimul regulamentar, legalizează prostituţia, considerându-se că practicarea ei în case de toleranţă, supuse unui control permanent din partea autorităţilor.

 

Regimul aboliţionist, care nu incriminează prostituţia şi nici clienţii lor, dar incriminează proxenetismul. 
Analizând regimul juridic al prostituţie din ţări europene se relevă următoarele date:
-    în Anglia şi Ţara Galilor, prostituţia nu constituie infracţiune, dar sunt incriminate manifestările sale vizibile: racolarea, publicitatea, gestionarea locurilor specializate, încheierea de contracte cu clienţii;
-    în Franţa se aplică două principii juridice care stipulează dezincriminarea prostituţiei şi sancţionarea proxenetismului;
-    în Germania, din 2002 există o lege ce reglementează domeniul. Aceasta permite practicarea prostituţiei cu condiţia exercitării ei în mod voluntar;
-    în Belgia, conform unei legi ce datează din 1948, prostituţia nu constituie infracţiune, fiind incriminate manifestările de prostituţie, care aduc atingere ordinii publice. Din 1995, odată cu modificarea Codului Penal, sunt aspru sancţionate traficul de fiinţe umane şi pornografia infantilă;
-    în Spania, din anul 1978 prostituţia nu mai constituie infracţiune, iar din 1996, după modificarea Codului Penal, nici proxenetismul, fiind incriminate numai formele agravate;
-    în Italia, prostituţia este tolerată, din 1998 fiind dezincriminată, însă rămân incriminate organizarea de case de toleranţă şi proxenetismul;
-    în Olanda, din anul 1999 au fost modificate substanţial dispoziţiile referitoare la prostituţie din Codul penal, fiind eliminate cele care interziceau casele de toleranţă. Totodată, sunt aspru sancţionate proxenetismul prin constrângere sau cel faţă de minori;
-    Suedia, nu incriminează explicit prostituţia, însă este ilegală cumpărarea de servicii sexuale şi proxenetismul;
-    În Danemarca s-a dezincriminat prostituţia prin modificările din 1999 aduse Codului penal. 
Regimul fiscal – cu excepţia legislaţiei din Danemarca (unde pentru activitatea respectivă nu se percep impozite), în toate celelalte state veniturile obţinute sunt supuse impozitării.


În România, Codul penal sancţionează prostituţia şi proxenetismul. Cu toate acestea, prostituţia există fiind disimulată în diverse forme. Încercările – modeste - de a o limita şi de a controla fenomenul s-au dovedit ineficiente. Drept consecinţă, evoluţia problemelor asociate prostituţiei necontrolate – boli transmisibile sexual, trafic de persoane ş.a. - a cunoscut o accelerare nepermisă.

Prezenta iniţiativă legislativă oferă, pe lângă sporirea controlului bolilor cu transmitere sexuală şi SIDA, protecţie socială persoanelor care practică prostituţia şi protecţia societăţii faţă de o serie de fapte reprobabile, conexe prostituţiei: proxenetismul, traficul de persoane, pedofilia, agresiunile fizice, violurile, evaziunea fiscală, consumul de droguri ş.a.

Potrivit propunerii legislative, rămâne prohibită exercitarea prostituţiei fără autorizare prealabilă sau exercitarea de astfel de activităţi în alte locuri decât cele autorizate.
Este de amintit şi faptul că adoptarea acestui proiect de lege nu presupune alocarea de fonduri de la bugetul de stat, ci dimpotrivă, constituie o sursă, după unele calcule, importantă de alimentare a acestuia.

În sensul celor arătate, am iniţiat propunerea legislativă alăturată, pe care o supun Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

Deputat Silviu Prigoană

 

 

Parlamentul României adoptă prezentul proiect de lege:

 

Capitolul I – Regim juridic

Art.1
(1) În sensul prezentei legi, „activitate cu caracter sexual autorizată" (ACSA) desemnează activitatea cu caracter sexual derulată de persoana care deţine autorizarea legală, desfăşurată în baza unei înţelegeri între părţi şi recompensată cu o plată dinainte stabilită.

(2) ACSA presupune servicii specifice relaţiilor normale dintre cele două sexe, cu asigurarea respectării regulilor de igienă şi discreţie. Relaţiile homosexuale sunt interzise.


Art.2
(1) Regimul juridic general aplicabil persoanelor care practică ACSA este cel prevăzut de legea nr. 300/2004,  - Legea privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent.   
(2) Guvernul completează în mod corespunzător Clasificarea Ocupaţiilor din România şi Codurile CAEN.

Art.3.
(1) ACSA poate fi exercitată de persoane care au împlinit 20 ani, sunt apte din punct de vedere medical şi sunt autorizate în condiţiile prezentei legi.
(2) Au acces la servicii ACSA persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.


Art. 4
(1) ACSA se poate desfăşura independent sau în cadru organizat, în Case de toleranţă.
(2) Desfăşurarea independentă a ACSA se poate derula la domiciliul persoanei care practică activitatea respectivă, numai dacă acesta este destinat exclusiv acestui scop şi în imobil nu locuiesc minori.    

Art.5
(1) Ministerul Sănătăţii autorizează medici care pot constata dacă o persoană este aptă pentru a practica ACSA.
(2) Ministerul sănătăţii emite norme privind condiţiile în care se consideră că o persoană este aptă să exercite ACSA.
(2) Controlul medical se efectuează lunar şi se evidenţiază în „Carnetul ACSA”, deţinut obligatoriu de persoanele care practică ACSA, şi în „Registrul confidenţial ACSA” al medicului care efectuează controlul.
(3) Controlul medical se execută contra cost, fondurile având ca destinaţie Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

Art. 6
(1) Ministerul Sănătăţii emite norme minime de igienă şi condiţii de lucru privind casele de toleranţă.
(2) Direcţiile de sănătate publică vor delega personal specializat pentru controlul lunar al condiţiilor din localurile în care se derulează ACSA. Rezultatele controalelor se evidenţiază în „Registrul de evidenţă a condiţiilor de igienă” păstrat în permanenţă în localul respectiv, precum şi într-un registru ţinut de Direcţia de Sănătate Publică.
(3) Controlul condiţiilor se execută contra cost, fondurile având ca destinaţie Fondul Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.

Art.7
(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, printr-o structură specializată, ţine evidenţa centralizată a autorizaţiilor pentru exercitarea ACSA eliberate la nivel naţional.
(2) Evidenţa se ţine electronic şi conţine autorizaţia şi documentele care au stat la baza eliberării acesteia.
(3) În cazul în care autorizaţia pentru exercitarea ACSA a fost anulată de 3 ori, structura de evidenţă pentru exercitarea ACSA nu mai poate da aviz favorabil pentru o nouă autorizaţie.
Art. 8
Publicitatea în locurile publice sau mass-media pentru ACSA sau case de toleranţă se poate realiza numai cu respectarea prevederilor legale.


Capitolul II – Autorizarea şi exercitarea ACSA

Art. 9
(1) Autorizaţia pentru exercitarea ACSA se eliberează, la cerere, de către primarii localităţilor unde urmează să fie desfăşurată activitatea, după obţinerea unui aviz favorabil din partea structurii specializate a Ministerului Administraţiei şi Internelor care ţine evidenţa autorizaţiilor pentru exercitarea ACSA. 
(2) Primarul poate refuza să elibereze autorizaţia în cazul în care solicitantului i s-a anulat, în trecut, o autorizaţie.
(3) Numarul de autorizaţii ce poate fi emis se stabileşte, pentru fiecare localitate, de către Consiliul Local, la propunerea primarului.

Art. 10
(1) Autorizarea se obţine în baza unui dosar ce conţine documentele necesare autorizării persoanei fizice pentru activităţi independente la care se adaugă:
-    declaraţie pe proprie răspundere, dată în faţa notarului, din care să rezulte inţenţia de a  practica ACSA;
-    certificat din care să rezulte că persoana este aptă din punct de vedere medical, eliberat de un medic ce are dreptul de a elibera un astfel de act.
(2) Locul în care urmează să se desfăşoare ACSA este menţionat în autorizaţie şi reprezintă sediul social al persoanei fizice autorizate.

Art. 11
Persoana care desfăşoară ACSA are următoarele drepturi:
a)    dreptul la demnitate;
b)    dreptul de a refuza clienţi sau servicii solicitate;
c)    dreptul la plata serviciilor prestate;
d)    dreptul de a desfăşura activitatea în condiţii de securitate;
e)    dreptul de a renunţa oricând la exercitatea ACSA, fără înştiinţarea prealabilă a conducerii casei de toleranţă şi fără plata de penalităţi.

Art. 12
Persoana care desfăşoară ACSA are următoarele obligaţii:
a)    să efectueze lunar controlul medical de sănătate;
b)    să pună gratuit la dispoziţia clienţilor mijloace de protecţie împotriva transmiterii bolilor sexuale;
c)    să-şi suspende imediat activitatea în cazul în care starea de sănatate este improprie derulării activităţii;
d)    să afişeze în mod vizibil în locul autorizat pentru derularea ACSA tarifele practicate;
e)    să respecte durata programului dinainte stabilit;
f)    să păstreze confidenţialitatea cu privire la identitatea clienţilor.

Capitolul III – Casele de toleranţă

Art. 13
(1) Casele de toleranţă funcţionează ca societăţi comerciale şi au relaţii contractuale cu persoanele fizice autorizate să desfăşoare ACSA.
(2) Obiectul de activitate pentru Casele de toleranţă este unic.

Art. 14
(1) Pentru înfiinţarea unei case de toleranţă este necesară aprobarea Cosiliului Local al localităţii.
(2) Casele de toleranţă nu pot primi autorizaţie să funcţioneze la o distanţă mai mică de 1.000 de metri de sedii ale unor instituţii publice, spitale, instituţii de învăţământ sau  locaşuri de cult.    

Art. 15
(1) Pentru partea de venituri convenită cu persoana care practică ACSA, Casa de toleranţă pune la dispoziţia acesteia o cameră separată, dotată cu grup sanitar, precum şi dotările necesare.
(2) Casa de toleranţă suportă cheltuielile legate de autorizare şi control periodic.

Art. 16
(l) În casele de toleranţă desfăşoară ACSA numai persoane autorizate în acest sens, potrivit prevederilor prezentei legi, în baza unei convenţii încheiate cu deţinătorul casei.
(2) Prin convenţie părţile vor conveni asupra plăţii serviciilor prestate, a timpului de lucru şi a modalităţii de împărţire a venitului realizat. Persoana care practică ACSA nu poate primi mai puţin de 70% din venitul realizat.
(3) Prin convenţie nu se pot impune condiţii cu privire la forma şi calitatea activităţilor prestate.

Art.17
Conducerea societăţii care administrează Casa de toleranţă are următoarele obligaţii:
a)    să nu  desfăşoare  în  cadrul casei alte activităţi decât cele pentru care societatea a fost autorizată;
b)    să nu permită accesul în local a persoanelor în vârstă de până la 16 ani;
c)    să afişeze în interiorul localului, la loc vizibil, tarifele pentru activităţile cu caracter sexual;
d)    să asigure respectarea drepturilor şi securităţii persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul casei;
e)    să păstreze confidenţialitatea cu privire la identitatea clienţilor şi să asigure securitatea acestora, precum şi a bunurilor ce le aparţin.

Cap.IV - Sancţiuni

Art.18
Practicarea de servicii cu caracter sexual contra unei plăţi, de catre persoana neautorizată în condiţiile prezentei legi, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Art.19
(1) Recrutarea unei persoane să deruleze activităţi cu caracter sexual, în afara prevederilor prezentei legi, se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 6 ani. 
(2) Obligarea unei persoane să deruleze activităţi cu caracter sexual se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Art.20
Recrutarea, obligarea sau determinarea minorilor să desfăşoare activităţi cu caracter sexual, se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 12 ani şi, după caz, retragerea  autorizaţiei.

Art.21
Desfăşurarea ACSA într-o locuinţă în care există minori, cu excepţia clientului ce poate avea cel puţin 16 ani, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Art.22
Desfăşurarea ACSA, în alte locuri decât cele precis stabilite prin autorizaţie, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an şi retragerea autorizaţiei sau cu amendă şi retragerea  autorizaţiei.

Art.23
(1) Impunerea în cadrul Casei de Toleranţă de orice practici sexuale neprotejate se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani şi retragerea autorizaţiei.
(2) Dacă activitatea de la alineatul precedent a avut ca efect răspândirea de boli cu transmitere sexuală, pedeapsa este închisoare de la 5 la 10 ani şi retragerea autorizaţiei Casei de toleranţă şi a autorizaţiilor peresoanelor care au practicat ACSA în aceasta fără respectarea condiţiilor legale.

Art.24
Fotografierea sau înregistrarea audio/video a persoanelor care au acces în cadrul Caselor de toleranţă sau a locurilor în care este autorizată ACSA, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani şi retragerea autorizaţiei.

Art.25
(1) Interzicerea accesului organelor de control în interiorul Casei de toleranţă se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Controale inopinante pot derula numai organele de control din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cele de control sanitar ale Ministerului Sănătăţii.

Art.26
Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:
a)    desfăşurarea în cadrul Casei de toleranţă a altor activităţi decât cele pentru care s-a eliberat autorizaţia;
b)    permiterea minorilor sub 16 ani  să aibă acces la ACSA
c)    nepăstrarea în stare corespunzătoare de funcţionare şi igienă a localului în care se desfăşoară ACSA, conform normelor emise de Ministerul Sănătăţii;
d)    neprezentarea persoanei care este autorizată să desfăşoare ACSA la controlul medical periodic la date stabilite.

Art.27
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art.23 lit. a) şi b) se fac de către organele de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, iar cele prevazute la art.23 lit.c) şi d) de către organele de sănătate publică ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

Cap. V - Dispoziţii finale

Art.28
De la data intrării în vigoare a prezentei legi, dispoziţiile art. 328 şi art.329 din Codul penal al României din 1968, cu modificările şi completările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial cu numărul 65 din 10 aprilie 1997, se abrogă.

Art.29
Decretul nr.482/1954 se abrogă. Ministerul Afacerilor Externe va lua imediat măsurile în consecinţă, în conformitate cu prevederile art.25 din „Convenţia pentru reprimarea traficului cu fiinţe umane şi a exploatării prostituţiei semenilor”, aprobată de Adunarea generală a Naţiunilor Unite prin Rezoluţia 317 (IV) din 2 decembrie 1949.

Art.30
Cu excepţia art.29, care intră în vigoare imediat, prevederile prezentei legi intră în vigoare la 12 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în şedinţa din ................ cu respectarea prevederilor art.74 alin. (1) şi al art.76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor                                          Preşedintele Senatului
Roberta Alma Anastase                                Mircea Geoană

 

 

Comentarii   

 
+2 #8 Daria 22-02-2011 21:16
Stimate Domnule Prigoana,

Va felicit pentru initiativa dvs. Imi desfasot activitatea in acest domeniu, in mod independent si nu am contact cu alte persoane din acest domeniu.
Nu ati precizat in proiectul dvs de lege despre practicarea acestor servicii la domiciliul clientului sau vizitarea acestuia la hotel.
As fi curioasa, de asemenea cum se pastreaza confidentialita tea asupra identitatii prestatorilor. Si sanctiuni asupra celor care nu respecta aceste masuri.

Cu respect,
Daria
Citat
 
 
+1 #7 Angelo 17-12-2010 02:11
Bravo domnule Prigoana. Un om realist si intelept. Asta este cea mai buna solutie in privinta prostitutiei. Felicitari. Cand se voteaza aceasta lege?
Citat
 
 
-2 #6 Buzatu Cristinel 06-12-2010 13:24
Domnule Prigoana,
As vrea doar sa subliniez ca atat statul Olandez cat si cel German au eliberat rapoarte recente prin care constata ca legalizarea prostitutiei nu functioneaza, nu imbunatateste viata prositutuatelor , raspindirea boilor venerice sau proliferarea de activitati criminale. Ambele state au in discutiei proiecte de lege prin care sa asimileze variatii ale modelului Suedez (criminalizarea cumpararii de servicii sexuale). Acest model este singurul din Europa care, in practica, atinge, partial, obiectivele enumerate de proiectul dvs de lege.
propunerea este binevenita, este nevoie de o schimbare in actuala reglementare. Intr-un studiu efectuat recent, Romania apare pe primul loc in randul statelor de provenienta a prostituatelor Europene. Romania este si singura tara din UE care pedepseste prostituata. Cred ca o prioritate ar fi sa fie dezincriminata prostitutia si intarite pedepselee pentru proxenetism.
Sper ca aceste observati va pot fi folositoare.
Citat
 
 
+8 #5 nemes 09-09-2010 18:48
stimate domnule prigoana...sunt din cluj napoca si sunt intru totul de acord cu lege propusa de dumneavoastra deoarece parerea mea este ca ar avea de castigat numa statu' in urma impozitelor si taxelor care le vor plati respectivele... daca eu pfa platesc impozit dupa munca pe care o prestez de ce nu ar putea si ele? E O LEGE TARE LUPTATI-VA PENTRU EA!!! sanatate si mult succes!
Citat
 
 
+6 #4 Bibliotecaru 09-09-2010 08:43
Vedeţi domnule Prigoană, faptul că nu oferiţi un răspuns la problemele legate de principii, cum este muşamalizarea demisiei dumneavoastră, ba plecaţi, ba veniţi, ba candidaţi (ca şi fiul dumneavoastră ajuns candidat răsărit de nicăieri în PDL) nu prea în concordanţă cu statul de partid... iată ce face diferenţa dintre un om politic şi un simplu membru de partid. Nu-i vorbă, PDL nu este nici el un partid al principiilor, a jucat "uite-o nu e" şi cu mezina preşedintelui Băsescu care a fost reprimită în partid înainte de a depune cererea, cu o sumă de candidaţi care au fost primiţi în partid cu 5 minute înainte de depunerea candidaturii (ultimul exemplu, doamna Teo Trandafir)...

Dar ce vină avem noi, cetăţenii spectatori, cei care ar trebui să fim beneficiari, dacă politica este interesată exclusiv de ce are fiecare politician de câştigat?
Citat
 
 
+7 #3 nemuriciu 08-09-2010 17:48
Femeia a fost oprimată din cele mai vechi timpuri de către bărbat, considerând-o o ființă slabă. Adică mai exact desconsiderând- o. Și religia creștină o desconsideră, ea neavând loc în așa - zisă sfântă treime, unde sunt numai bărbați. Prostituția este un mod de exploatare a femeii de către bărbat. Deși se practică în mod constant în societatea umană, unele nații o consideră legală, altele nu. Legalizarea ei este o mână de ajutor întinsă de către bărbat femeii, pentru a nu mai fi expusă pericolelor străzii sau chiar a "peștilor" care le vând și le cumpără ca pe vite.Legalizare a ei ar permite o mai mare siguranță pentru acele femei care fac această meserie, ar permite controlul sanitar al lor, și nu în ultimul rând ar aduce bani la bugetul de stat. Totodată tinerii care doresc să-și înceapă viața sexuală ar putea-o face în aceste condiții. Ar scadea și violurile, căci bărbații ar avea unde să se ducă să-și rezolve problemele

Aceasta este părerea mea
Citat
 
 
+4 #2 Bibliotecaru 08-09-2010 11:28
Înainte de a răspunde cu părerea mea, vreau să ştiu cum de sunteţi independent, demisionar din PDL, dar şi participant la şedinţele de grup PDL care au luat decizia remanierii, ba şi în Colegiul Director al PDL parcă v-am văzut?
Citat
 
 
-2 #1 CTDS 08-09-2010 11:25
FELICITARI ,d-l PRIGOANA !! Pentru biserica ortodoxa romana si pt patriarhie ii recomand CIOCUL MIC.Aceasta H.A.Z.N.A O.R.T.O.D.O.X. ,sa se curețe in primul rand de securistii care sunt de la popi pana la episcopi si alte ranguri bisericesti,sa scape de hotii,care fura si de la morti si de la vi,sa-si curete manastirile si P.A.T.R.I.A.R.H .I.A de H.O.M.O.S.E.X.U .A.L.I ,sa infiinteze spitale si camine pentru batrani si oameni care locuiesc pe strazi,sa nu mai incerce sa contruiasca acea monstruozitate de catedrala a mantuirii neamului,Cu acei bani sa se finanteze sanatatea si educatia.Avem destule biserici reci si pustii in care nici dracul nu intra cu lunile.Sa-si puna cenusa in cap si sa nu scoata capui la lumina atata timp cat este guvernata de BANI ,HOTIE ,IPOCRIZIE SI CORUPTIE !!!!
Citat
 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează